• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Składki

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składka członkowska jest składką roczną za dany rok kalendarzowy (czyli okres od 1 stycznia do 31 grudnia) a jej wysokość (w danym roku kalendarzowym) jest niezależna od ilości miesięcy przynależności do Stowarzyszenia.

Kwota składki członkowskiej wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Członkowie Stowarzyszenia składkę za dany rok kalendarzowy wpłacają w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, natomiast osoby wstępujące do Stowarzyszenia składkę za dany rok płacą w okresie czternastu dni od daty złożenia deklaracji przynależności do Stowarzyszenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos"
85-200 Bydgoszcz, ul. Łokietka 6
nr konta: 94 1020 1462 0000 7302 0205 1225
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Bydgoszczy
W tytule przelewu wpisujemy:
"opłata składki członkowskiej za rok oraz imię i nazwisko członka Stowarzyszenia"