• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Członkostwo

CZŁONKOSTWO

Członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” może zostać osoba fizyczna (pełnoletnia), która złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez wspólne aktywne podejmowanie działań na rzecz chorych.

Osoba deklarująca wstąpienie do Stowarzyszenia zostaje Członkiem Stowarzyszenia:

  • po dostarczeniu do Zarządu Stowarzyszenia wypełnionej i podpisanej deklaracji (w oryginale). Deklarację można przesłać pocztą na adres dla korespondencji: Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos”; 85-950 Bydgoszcz 1; skrytka pocztowa nr 76.
  • zapłaceniu składki członkowskiej za rok kalendarzowy w którym wstępuje.


Członek Stowarzyszenia jeżeli jest osobą chorą wymagającą stosowania diety bezglutenowej zostaje beneficjentem działań Stowarzyszenia na zasadach ogólnych określonych w Statucie Stowarzyszenia. Ponieważ znaczna część działań jest dotowana ze środków publicznych, wymagane jest przedłożenie dokumentu lekarskiego stwierdzającego chorobę, która powoduje konieczność stosowania diety bezglutenowej.

Stowarzyszenie "Przekreślony Kłos" jest klasyczną organizacją pacjencką i wolontariacką, która nie zatrudnia pracowników, nie prowadzi działalności gospodarczej, a oferowane działania zależą od aktywności członków i osób wspierających Stowarzyszenien oraz pozyskanych środków finansowych. Wszystkich członków zachęcamy do czynnego udziału w organizowaniu różnych przedsięwzięć, które służą  im samym oraz innym chorym na celiakię.


Deklaracja członkowska